Ακολουθει φωτογραφικό υλικό του Ιερού πριν την ανακαίνιση.

footer