Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό του πρόναου πριν την ανακαίνιση.

footer